คณะกรรมการ สกสค.
Image

คณะกรรมการ สกสค.

 
นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ สกสค.

 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ สกสค.

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการ สกสค.

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ สกสค.


นายสุภัทร จำปาทอง

นายสุภัทร จำปาทอง

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ สกสค.

นายสุเทพ ชิตยวงษ์

นายสุเทพ ชิตยวงษ์

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ สกสค.

นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์

นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ สกสค.


นางวัฒนาพร ระงับทุกข์

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์

ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ สกสค.

นายอรรถพล ตรึกตรอง

นายอรรถพล ตรึกตรอง

ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
กรรมการและเลขานุการ