คณะกรรมการ สกสค.
Image

คณะกรรมการ สกสค.

 
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการ สกสค.

 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ สกสค.

นายสุภัทร จำปาทอง

นายสุภัทร จำปาทอง

เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการ สกสค.

นายสุเทพ ชิตยวงษ์

นายสุเทพ ชิตยวงษ์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ สกสค.


ศาตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช

ศาตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ สกสค.

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ สกสค.

นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์

นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ สกสค.


นางวัฒนาพร ระงับทุกข์

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์

ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ สกสค.

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
กรรมการและเลขานุการ