สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ส่วนกลาง
Image

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ส่วนกลาง

สำนักอำนวยการ
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นายประสพ ทองอินทร์

0-2282-4936

สำนัก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นายวีระศักดิ์ แสงสารพันธ์

0-2288-4567

สำนักสวัสดิการ
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นางอำนวยพร วัฒนารมย์

0-2281-7673

สำนักทรัพยากรบุคคล
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นางพรทิวา เกียรติขจร

0-2282-4049

สำนักนิติการ
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นายแสนศักดิ์ มีสิทธิ์

0-2282-6846

สำนักบริหารทรัพย์สิน
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นางสาวเตือนใจ หอมหวล

สำนักการคลัง
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นางวิมลศรี มณฑาทิพย์

หน่วยตรวจสอบภายใน
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นางปราณี รัตนะ

0-2356-0102

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นายสุรพล เคยบรรจง

โรงพยาบาลครู
สำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู