คำสั่งที่ ๑๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหน้าที่เป็นการชั่วคราว
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์