การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาเฉพาะส่วนถังเก็บน้ำและระบบท่อส่งน้ำอาคารหอพัก สกสค. ชั้น ๘ และปรับเปลี่ยนพื้นที่ ถังเก็บน้ำ และระบบท่อส่งน้ำ บริเวณชั้น ๑ ของอาคารหอพัก สกสค.
Image

โครงการปรับปรุงระบบประปาเฉพาะส่วนถังเก็บน้ำและระบบท่อส่งน้ำอาคารหอพัก สกสค. ชั้น ๘ 

และปรับเปลี่ยนพื้นที่ ถังเก็บน้ำ และระบบท่อส่งน้ำ บริเวณชั้น ๑ ของอาคารหอพัก สกสค.

เอกสารแนบ

1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก)

3. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖

4. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔ไฟล์แนบอื่นๆ

 แบบสรุปค่าก่อสร้าง.pdf

 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา.pdf

 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร.pdf

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.pdf