ภาพข่าว : เปิดประชุมสามัญประจำปี 2558 และรับเงินบริจาคสมทบมูลนิธิฯ จากนายแสงขัย โสตถีวรกุล
Image