ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๙
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์