ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วยการสรรหา คุณสมบัติ การแต่งตั้ง อัตราเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น และการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์