ประกาศ สรรหาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
Image

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

          โดยที่สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การดำเนินการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2560

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 วรรคสาม ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหาร

องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 16 เมษายน

 พุทธศักราช 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2560 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2558 ลงวันที่  21 มีนาคม พุทธศักราช 2560 จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

สรรหาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเอกสารที่แนบ

ไฟล์แนบอื่นๆ

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการสรรหาเลขาธิการ-สกสค.pdf

 แบบเสนอชื่อเลขาธิการ-สกสค.docx

 แบบแสดงประวัติและผลงานเลขาธิการ-สกสค.docx