จับมือก้าวไกลสายใยสัมพันธ์ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. บูรณาการความรู้ สู่การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
Image