จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดวางระบบการควบคุมภายในภาคกลาง ภาคใต้
Image