พิธีมอบรางวัล และทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ เนื่องในวันครู
Image