ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้แทนพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความมั่นคงของพนักงานเจ้าหน้าที่
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์