เปิดการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดภาคใต้
Image