เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ครั้งที่ 3/2561
Image