ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง ให้โอนกิจการ งบประมาณ และทรัพย์สินของส่วนงานตามโครงสร้างเดิมไปเป็นของส่วนงานตามโครงสร้างใหม่
Image