การประชุมคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์แนวทางเพื่อรองรับการประเมินหน่วยงานองค์การมหาชน
Image

สกสค. เตรียมความพร้อมสู่รางวัล “เลิศรัฐ” รางวัลเกียรติยศ

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพระพฤหัสบดี 1 อาคารหอพัก สกสค. นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์แนวทางเพื่อรองรับการประเมินหน่วยงานองค์การมหาชน ให้เกียรติเข้าประชุม โดยให้หลักในการทำงาน “เหลียวหลัง แลหน้า” คือ การจะทำอะไรให้ย้อนกลับไปมองอดีต แล้วนึกถึงอนาคต เน้นการปรับปรุงระบบการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา

          นายวิมล จำนงบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์แนวทางเพื่อรองรับการประเมินหน่วยงานองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2561 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงานให้มีคุณภาพ ตามกรอบการประเมินที่สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อสมัครเข้ารับรางวัล “เลิศรัฐ” ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้กับหน่วยงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจจนประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ตามนโยบายของนายอรรถพล ตรึกตรอง ทั้งนี้ มีรศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายเอกศักดิ์  คงตระกูล นางผานิตย์ มีสุนทร นายสำเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ดังกล่าว และคณะกรรมการทุกภาคส่วนร่วมประชุม โดยนายสุรพล เคยบรรจง ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ยุทธศาสตร์ และประเมินผล เป็นกรรมการและเลขานุการ