คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วางแผนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ สกสค.
Image