ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ครั้งที่ 1/2562
Image

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ครั้งที่ 1/2562

          นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู นายวิมล จำนงบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รองประธาน และนายสำเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวทางการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ปรับ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ให้มีความถูกต้อง และชัดเจนก่อนจะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ต่อไป

          โดยมี นางอำนวยพร วัฒนารมย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการและสวัสดิภาพ เป็นกรรมการ และเลขานุการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


รูปภาพ