เป็นประธานคณะทำงานเตรียมความพร้อมประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.สกสค.จังหวัด
Image