ประชุมคัดเลือกประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย กรุงเทพมหานคร
Image