คำสั่งที่ 637/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ปฏิบัติการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เพิ่มเติม
Image