ประมวลภาพ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
Image


รูปภาพ