รมว.ศธ. มอบแนวทางการทำงาน สกสค.
Image

รมว.ศธ. มอบแนวทางการทำงาน สกสค.

          นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีนายอรรถพล  ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการฯ รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาเลขาธิการฯ นายเอกศักดิ์  คงตระกูล นางผานิตย์  มีสุนทร และนายวิมล  จำนงบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ให้การต้อนรับ


         โดย รมว.ศธ. ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า เรื่องที่ สกสค. ดูแลโดยเฉพาะเรื่องของการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพเป็นเรื่องที่ดี และต้องการให้มีการต่อยอด และผลักดันเรื่องปัญหาหนี้สินให้ลดน้อยลง เพื่อลดภาระครูให้ได้ และอยากให้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงานบริการเพื่อเพิ่มความสะดวก และลดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ และให้ความสำคัญกับการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารแบบ 2 ทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และไม่ลืมให้ความสำคัญกับการก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงไว้ให้พร้อม เช่นเรื่องของ IT”


          โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิบัติการรวมทั้งการเตรียมความพร้อมการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐและองค์กรคุณธรรม ระหว่างวันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม จำนวน 250 คน ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร********************************