ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษประจำปีแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
Image