ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
Image