คำสั่งที่ 745/2562 เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง ไว้เป็นการล่วงหน้า
Image