คำสั่งที่ 746/2562 เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ไว้เป็นการล่วงหน้า
Image