คำสั่งที่ 748/2562 เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สิน ไว้เป็นการล่วงหน้า
Image