คำสั่งที่ 750/2562 เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ไว้เป็นการล่วงหน้า
Image