คำสั่งที่ 751/2562 เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ไว้เป็นการล่วงหน้า
Image