หารือแนวทางการยกเลิก MOU
Image

 

          เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และธนาคารออมสิน โดยนางสาวอุสุมา ปิงมอย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด และพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และตัวแทนธนาคารออมสินที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหารือเรื่องการยกเลิกบันทึกข้อตกลงโครงการคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาเพื่อพัฒนาครูไทย ณ ห้องประชุมสำนักสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารหอพัก สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยได้ข้อยุติในเบื้องต้นเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายในการยกเลิกบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เนื่องจากไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการ และจะนำข้อยุติเบื้องต้นเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ต่อไป


ดวงกมล : ถ่ายภาพ/เขียนข่าว

วชิราวุธ : กราฟิก

สำนักอำนวยการ  กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร