คณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมพิจารณา รายงานกิจการของมูลนิธิฯ ประจำปี 2562
Image

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมพิจารณา รายงานกิจการของมูลนิธิฯ 

ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายองค์กร อมรสิรินันท์ ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากเหตุก่อการร้าย สามัญประจำปี 2562 เพื่อพิจารณางบดุล รายงานกิจการของมูลนิธิฯ ประจำปี 2562 และการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงวุฒิร่วมประชุม อาทิ นายบุญส่ง นาวารักษ์ นายเพทาย ทองมหา และนางสาวนิตยา เทียนจีน

        นอกจากนี้ ยังมีการรายงานฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร และการรับเงินอุดหนุนมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบอีกด้วย

ดวงกมล : เขียน/ภาพ

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร