อบรมเตรียมพร้อมดำรงตำแหน่ง
Image

         สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร    “การพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด” ให้กับผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งในการสรรหาครั้งนี้ ได้ผู้อำนวยการ สกสค. คนใหม่ จำนวน 39 คน จึงจัดให้มีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าดำรงตำแหน่ง และเพื่อให้การบริหารงานองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการฝึกอบรมนี้ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้ อาทิ นายกวี เพ็งศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ นายจรูญพงษ์ จีระมะกร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมา และนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการ ภาค 15 เป็นต้น

          การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี 

          


                                                   รุ่งทิพย์ : เขียนข่าว
วชิราวุธ : กราฟิก