ประมวลภาพ : การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบฯ (KTB Corporate Online)
Image

สกสค. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(KTB Corporate Online) แก่ผู้ปฏิบัติงานใน สนง.สกสค.จังหวัด

          นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้ระบบการเบิกจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของสำนักงาน สกสค. จังหวัด / กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้บริการแก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Internet และโทรศัพท์มือถือ โดยมีคณะวิทยากรจากธนาคารกรุงไทย (สำนักงานใหญ่) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม นายวีระศักดิ์ แสงสารพันธ์ ผู้อำนวยการสำนัก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการจัดอบรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ


รูปภาพ