ประมวลภาพ : การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนงานฯ ครั้งที่ 2/2563
Image

สกสค. เดินหน้าวิเคราะห์และจัดทำแผนงานโครงการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

          นายสกนธ์ ชุมทัพ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนงานโครงการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระพฤหัสบดี 1 ชั้น 1 อาคารหอพัก สกสค. โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายดำรง ลิมาภิรักษ์ นางวันเพ็ญ ผ่องกาย นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนงานโครงการสวัสดิภาพต่าง ๆ แก้ไขปัญหาหนี้สิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อของบประมาณประจำปีให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานราชการของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 

          ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดังกล่าวได้จัดทำแผนปฏิบัติงานราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 งาน คือ งานส่งเสริมสวัสดิภาพ และงานคุ้มครองสิทธิ นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการตามร่างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
          1. โครงการครูช่วยครู
          2. โครงการเพื่อนของครู...อยู่ที่นี่
          3. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
          4. โครงการจิตอาสา ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป


รูปภาพ