การประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการทำประกันสืนเชื่อของผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ชพค
Image

หารือแนวทางร่วมกัน

          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องการทำประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. เพื่อเป็นตัวกลางในการหารือแนวทางการให้ความคุ้มครองร่วมกันระหว่างบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2 บริษัทที่ได้รับการได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้ความคุ้มครองการประกันสินเชื่อให้แก่สมาชิกผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายนพพร  บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด ตัวแทนบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นางฉวีวรรณ ปิยรัตนเสถียร นายถาวร มาสุวรรณตระกูล Head of Government Bancassurance Channel ตัวแทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ และคณะ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


ดวงกมล : ข่าว/ภาพ

รูปภาพ