ระเบียบ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วย การให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานครได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ. 2552
Image

ระเบียบ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วย การให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานครได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ. 2552

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์