วิสัยทัศน์
Image

เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพอย่างทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

วิสัยทัศน์ (พ.ศ. 2555 - 2558) ค.

เพื่อสนองปณิธานที่ว่า "ครอบครัวครู เราดูแล"

ข้อมูลล่าสุด ณ กรกฎาคม 2557