ประชุมคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
Image

ประชุมคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

       นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานการประชุมคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อมอบนโยบาย และรับฟังแผนการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากทีมบริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อให้เกิดความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้ประสบผลสำเร็จ ในโอกาสนี้เลขาธิการฯ ได้กล่าวขอบคุณ ทุกท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ เพื่อการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.นายกฤตชัย อรุณรัตน์ รศ.ดร มังกร โรจน์ประภากร นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น และนางวัลลีย์ ศรีรัตน์ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


นุชรี นงนุช / ภาพ

ดวงกมล แก้วเพชร / เขียน

รูปภาพ