ระเบียบ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอนย้ายและการเลื่อนพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
Image

ระเบียบ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอนย้ายและการเลื่อนพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์