สกสค. ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ภาคใต้
Image

สกสค. ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ภาคใต้

     นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบหมายให้ ายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. (บูรณาการ) ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ของสำนักงาน สกสค. จังหวัดทางภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน เป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานเป็นทีม ร่วมกันพัฒนาระบบการทำงานของกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ให้โปร่งใส ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคใต้ และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม

     ในการจัดประชุมดังกล่าวนายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และผู้เข้าประชุมได้ร่วมประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต "องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต" ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกระตุ้นจิตสำนึก ให้คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมกันป้องกัน ปราบปราม ต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับต่อไป

     ทั้งนี้ รองเลขาธิการฯ สกสค. ยังได้กล่าวถึงปัญหาข้อข้องใจของการบริหารเงิน 4%ของสำนักงาน ยืนยันว่า ดำเนินการฌาปนกิจฯ ด้วยความโปร่งใส มั่นใจไม่มีเงินทอน ในส่วนของเงินที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ร้อยละ 4 ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนที่หนึ่ง ร้อยละ 20 เป็นเงินสะสมเก็บไว้เพื่อสมาชิกไม่สามารถนำไปใช้ได้ เป็นทุนสำรองความมั่นคงให้แก่สมาชิก กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และมีผลต่อความมั่นคงของสมาชิก การนำไปใช้จ่ายจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. แล้วแต่กรณี และส่วนที่สอง ร้อยละ 80 เป็นค่าใช้จ่ายของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งเงินส่วนนี้จะถูกจัดสรรสมทบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้แก่ การจัดสรรเพื่อจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการครูช่วยครู(ครูอาสาดูแลครูป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) โครงการดูแลครูไทยวัยเกษียณซึ่งมีศูนย์ครูผู้สูงอายุอยู่ในทุกจังหวัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู (รางวัลพระพฤหัสบดี) เงินเดือนพนักงานเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ในทุกขั้นตอนของการบริหารเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประกาศให้สมาชิกและผู้สนใจ เข้าดูได้ และไม่มีเงินทอนเข้ากระเป๋าใครทั้งสิ้น


รุ่งทิพย์ : ภาพ/ข่าว/กราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารฯ  สำนักอำนวยการ


รูปภาพ