ข่าว สกสค.จ.ปราจีนบุรี : จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย และการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์
Image