ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
Image

ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นรองประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแผน และกรอบทิศทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยผ่านช่องทางดิจิทัล ช่องทางออนไลน์ และแบบ realtime เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัย อีกทั้ง สามารถบูรณาการการใช้สื่อร่วมกันหลายๆ ช่องทางได้อีกด้วย


รุ่งทิพย์ : ภาพ/ข่าว

ภาณุวัฒน์ :  กราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ