สกสค. เดินหน้าพัฒนางานสู่สากล
Image

สกสค. เดินหน้าพัฒนางานสู่สากล

       เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา และนายอานนท์ ทับเที่ยง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม เพื่อเสนอแนวทางการดำเนินงาน พัฒนางานในส่วนต่างๆ ของสำนักงานฯ เช่น การพัฒนาโรงพยาบาลครูให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย การปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับผู้ป่วย การเก็บฐานข้อมูล (Data)ผู้ป่วยในโทรศัพท์มือถือ และรถรับ – ส่งผู้ป่วยเคลื่อนที่ อีกทั้ง การสร้างแพลตฟอร์มรองรับงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว และพัฒนางานด้านเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเดินหน้าพัฒนางานสู่สากล


รุ่งทิพย์ : ข่าว / ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารฯ  สำนักอำนวยการ

 

รูปภาพ