สกสค. ร่วมงานพลิกโฉมโรงเรียนต้นแบบสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning
Image

 สกสค. ร่วมงานพลิกโฉมโรงเรียนต้นแบบสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning

       เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบนโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพลิกโฉมโรงเรียนต้นแบบสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานนี้ได้มีโรงเรียนต้นแบบเข้าร่วมประชุมจำนวน 26 โรงเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด นครนายก ลพบุรี และนครราชสีมา มีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู และนวัตกรรมนักเรียนมากกว่า 500 รายการ การดำเนินงานครั้งนี้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา ที่ได้กำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนที่มีความถนัดและความฉลาดที่แตกต่างกัน ผู้เรียนสามารถถักทอสร้างความรู้ได้เองจนถึงระดับหลักการ และเกิดสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกด้าน รวมทั้งนำหลักการต่างๆ ไปใช้เกิดผลลัพธ์เป็นผลผลิต เช่น ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม จนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรได้

    ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดร. พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และดร. จีรารักษ์ โสกัณทัต ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เข้าร่วมงานดังกล่าว


รุ่งทิพย์ : ภาพ / ข่าว /กราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร   สำนักอำนวยการ

รูปภาพ