เลขาฯ สกสค. ประชุมผู้บริหารมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน
Image

ประชุมผู้บริหาร สกสค.

  ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 4/2566 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ วราวุธ ตีระนันท์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา และดร. อานนท์ ทับเที่ยง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานของ สกสค. พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคของแต่ละส่วนงาน โดยมีผู้บริหารของแต่ละสำนักเป็นผู้นำเสนองานในความรับผิดชอบ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

     

รูปภาพ