สกสค. จัดประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Image

สกสค. จัดประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

          เมื่อวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเมือง จังหวัดอุดรธานี สกสค. จัดประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. อานนท์ ทับเที่ย รองเลขาธิการฯ ซึ่งมีตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. จาก 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมอบรม 405 คน

          “กิจการ ช.พ.ค-ช.พ.ส. ดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า 70 ปี ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ตลอดจนการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จึงจัดให้มีโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพตัวแทน สมาชิก ช.พ.ค- ช.พ.ส. ขึ้น เพื่อให้ตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค - ช.พ.ส. เป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิกครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในกิจการการฌาปนกิจ ช.พ.ค-ช.พ.ส. และหน้าที่ของสมาชิกที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค-ช.พ.ส. ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจการ ช.พ.ค-ช.พ.ส. ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสานักงานคณะกรรมการ สกสค.”

 ดวงกมล : ข่าว

สำนัก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. : ภาพ

รูปภาพ