การสำรองห้องพัก/การลงทะเบียนเข้าที่พัก/ข้อปฏิบัติในการใช้บริการหอพัก สกสค.
Image

การสำรองห้องพัก

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบห้องพักว่าง

- สำรองห้องพัก (สายตรงตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร 0 2654 6457 - 59

- สำรองห้องพักแบบหมู่คณะ (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) โทร 062 178 8687

2. หากมีห้องพักว่าง ท่านสามารถแจ้งความประสงค์  ในการจองต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที

3. ชำระเงินค่าใช้บริการห้องพัก สกสค. ล่วงหน้าเต็มอัตราค่าใช้บริการห้องพักทั้งหมดที่มีการจอง ภายในหกชั่วโมงนับจากวันและเวลาที่มีการจองก่อนวันเข้าพักโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 2 ช่องทางดังนี้

  -ธนาคารกรุงไทย  (สาขากระทรวงศึกษาธิการ) ประเภทออมทรัพย์ 
ชื่อบัญชี หอพัก สกสค.  เลขที่บัญชี 059 – 0 – 34576 – 1  

  -KTB Promptpay  062 178 8687

ทั้งนี้ เริ่มดำเนินการชำระเงินค่าใช้บริการห้องพัก สกสค. ล่วงหน้าเต็มอัตราค่าใช้บริการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4. เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่   เพื่อยืนยันการจองห้องพัก พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินทาง

        - E-mail : hopak.sksk@gmail.com

        - Fax : 0 2654 6461

5. เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นเอกสารสำคัญ

6. การยกเลิกการจองห้องพักทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หอพัก สกสค. จะไม่คืนเงินค่าใช้บริการห้องพักซึ่งจ่ายล่วงหน้าไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

7. หากท่านแจ้งความประสงค์ในการจองห้องพักต่อเจ้าหน้าที่ แล้วไม่มีการชำระเงินค่าบริการห้องพักภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางหอพัก สกสค. มีสิทธิ์ในการยกเลิก     การจองของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การลงทะเบียนเข้าที่พัก

ลงทะเบียนเข้าพัก (check in) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเวลาออก (check out) ไม่เกินเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป 

** ในกรณีที่ผู้เข้าพักใช้ห้องพักเกินเวลา 12.00 – 16.00 น.      คิดค่าใช้บริการห้องพัก ร้อยละ 50 ของราคาห้องพัก และหากเกินเวลา 16.00 น. คิดค่าบริการห้องพักเต็มเวลา 

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการหอพัก สกสค.

1. การให้บริการห้องพักสำหรับสองคน และห้องพักสำหรับสามคน มิให้มีจำนวนผู้เข้าพักใช้ห้องพักดังกล่าวเกินกว่าจำนวนที่กำหนดสำหรับห้องพักนั้น หากผู้เข้าพักฝ่าฝืน หอพัก สกสค.จะคิดค่าใช้ห้องพักของผู้เข้าพักที่เกินจำนวนนั้น เท่ากับจำนวนเงินของค่าห้องพักนั้นๆ หรือจะต้องทำการเปิดห้องพักใหม่ทันที 

** เด็กอายุต่ำกว่าสิบสองปีบริบูรณ์ ให้สามารถพักกับผู้ปกครองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าของผู้เข้าพักสูญหายหรือถูกโจรกรรมอันเกิดจากความละเลยหรือประมาทเลินเล่อของ     ผู้เข้าพัก หอพัก สกสค. จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายนั้น

3. ห้ามกระทำการดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์หรือนำวัสดุใดๆ ติดผนังห้อง หรือขีดเขียนข้อความใดๆ ในห้องพักโดยเด็ดขาด รวมถึงกุญแจห้องพักหรือคีย์การ์ด ในกรณีที่ตรวจพบการฝ่าฝืนดังกล่าว ผู้เข้าพักจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนของทรัพย์สินที่เสียหาย

4. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในห้องพักและบริเวณหอพัก สกสค.

5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าพักกระทำการจุดเทียน ธูป หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายหรือเกิดความเสียหายภายในห้องพัก

6. ห้องพักทั้งหมดเป็นห้องพักปลอดบุหรี่ ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่หรือดื่มของมึนเมาภายในห้องพักโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน หอพัก สกสค. จะคิดค่าปรับในอัตรา 2,000 บาท

7. ห้ามมิให้ผู้เข้าพักโยกย้ายเตียง หรือเครื่องตกแต่งห้องพักภายในห้องพักโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน หอพัก สกสค.    จะคิดค่าปรับในอัตรา 1,000 บาท

8. ห้ามมิให้ผู้เข้าพักนำอาหารหรือสิ่งอื่นใดที่มีกลิ่นเหม็นรุนแรงเข้ามาภายในห้องพักโดยเด็ดขาด

9. ห้ามมิให้ผู้เข้าพักส่งเสียงดังรบกวนผู้เข้าพักรายอื่น

10. ห้ามมิให้ผู้เข้าพักนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เตารีด มาใช้ภายในห้องพักโดยเด็ดขาด

11. ในกรณีที่ผู้เข้าพักแจ้งออกจากห้องพัก (check out) และ หอพัก สกสค. ตรวจพบว่ามีอุปกรณ์ภายในห้องพักเกิด    ความเสียหาย หอพัก สกสค. จะคิดค่าซ่อมแซมหรือค่าเสียหายจากผู้เข้าพักตามอัตราเต็มจำนวนความเสียหายของสิ่งนั้น 

     ข้อมูล  ณ เดือนพฤศจิกายน 2561