จำนวนห้องพักและราคา
Image

จำนวนห้องพักและราคา

อาคาร 1  จำนวน 240 ห้อง 
         - ห้องธรรมดา พัก 2 ท่าน      ราคา/ห้อง  490  บาท
         - ห้องพิเศษ พัก 3 ท่าน         ราคา/ห้อง  750  บาท
อาคาร 2  จำนวน 60 ห้อง 
         - ห้องธรรมดา พัก 2 ท่าน      ราคา/ห้อง  380  บาท
         - ห้องพิเศษ พัก 3 ท่าน         ราคา/ห้อง  490  บาท   


                                                                                                             ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2561

รูปภาพ