คณะกรรมการ สกสค.
Image

คณะกรรมการ สกสค.

 
นางสาวตรีนุช เทียนทอง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ สกสค.

 

นายสุภัทร จำปาทอง

นายสุภัทร จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ สกสค.

นายอรรถพล สังขวาสี

นายอรรถพล สังขวาสี

เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการ สกสค.

นายอัมพร พินะสา

นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ สกสค.


ศาตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช

ศาตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ สกสค.

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ สกสค.

รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์

รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ สกสค.


รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
รักษาการแทนเลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ สกสค.

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
กรรมการและเลขานุการ